Algemene voorwaarden

Artikel 1: definities
Artikel 2: algemeen
Artikel 3: offertes, aanbiedingen
Artikel 4: annulering
Artikel 5: prijs
Artikel 6: prijswijzigingen/onvoorziene omstandigheden
Artikel 7: betalingen
Artikel 8: webhosting en domeinnaam/opschorting
Artikel 9: levering
Artikel 10: reclame/afwijkingen
Artikel 11: eigendom(svoorbehoud)/risico
Artikel 12: privacy bescherming
Artikel 13: intellectuele eigendomsrechten
Artikel 14: periodieke uitgaven/duurovereenkomsten
Artikel 15: overmacht/calamiteiten
Artikel 16: aansprakelijkheid
Artikel 17: toepasselijk recht/geschillen

Artikel 1: definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de leverancier opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden.
 2. Opdrachtnemer: Go Gurus! interactive media.

Artikel 2: algemeen

 1. Op elke transactie en/of overeenkomst met opdrachtnemer zijn deze leveringsvoorwaarden van toepassing.
 2. Van de inhoud van deze leveringsvoorwaarden kan slechts worden afgeweken door middel van een schriftelijke bevestiging van opdrachtnemer. Algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk schriftelijk door opdrachtnemer aanvaard.
 3. De Nederlandstalige versie van deze leveringsvoorwaarden is te allen tijde doorslaggevend.

Artikel 3: offertes, aanbiedingen

 1. Het enkele uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht de opdrachtnemer niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.
 2. Aanbiedingen van de opdrachtnemer zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen een maand is aanvaard.

Artikel 4: annulering

 1. De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat de opdrachtnemer met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor de opdrachtnemer ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door opdrachtnemer gemaakte kosten die reeds ter voorbereiding zijn gemaakt, waaronder de kosten van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag. Tevens wordt onder de schade begrepen de door opdrachtnemer geleden verliezen en gederfde winst voor zover redelijk.
 2. Annulering van overeenkomsten tot vervaardiging van periodieke uitgaven als bedoeld in lid 2 en 3 van artikel 14 is niet mogelijk.

Artikel 5: prijs

 1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere door de overheid opgelegde heffingen.
 2. De prijs die de opdrachtnemer voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
 3. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 4. Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in een jaar voorafgaande aan de overeenkomst een of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gebruikte productiemethoden en gehanteerde calculatietarieven worden berekend.

Artikel 6: prijswijzigingen/onvoorziene omstandigheden

 1. De opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: onvoorziene stijging van de kosten van materialen, halffabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, onvoorziene stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.
 2. Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die de leverancier tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.
 3. De opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk gehouden de prijs te verlagen indien de opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder begrepen auteurscorrecties of gewijzigde instructies na de ontvangst van werktekeningen, modellen en van zet-, druk- en andere proeven. De opdrachtnemer is slechts gehouden aan deze wijzigingen meewerken indien de inhoud van de door hem te verrichten prestatie niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

Artikel 7: betalingen

 1. De facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
 2. De betaling dient evenwel contant bij aflevering plaats te vinden indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 3. Opschorting en verrekening is niet mogelijk. Betalingen dienen zonder korting te geschieden.
 4. De opdrachtnemer is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te vragen van de voor de gehele levering gemaakte kosten zoals die van zetwerk, litho’s en proeven.
 5. Na het verstrijken van de betalingstermijn in lid 1, is opdrachtgever direct in verzuim.
 6. Bij niet tijdige en/of niet correcte betaling, is opdrachtgever buitengerechtelijke kosten verschuldigd ad 15% van de hoofdsom, zulks met een minimum van 150,- euro.
 7. Bij niet tijdige en/of niet correcte betaling, is opdrachtgever over de verschuldigde hoofdsom de gecombineerde wettelijke handelsrente verschuldigd, meer in het bijzonder de wettelijke (handels)rente plus de ECB-rente.

Artikel 8: webhosting en domeinnaam/opschorting

 1. Ten aanzien van opdrachten tot webhosting en het beheer van domeinnamen en e-mailverkeer, dient betaling door opdrachtgever bij vooruitbetaling per jaar te geschieden.
 2. De opzegtermijn voor hosting en domeinnaam is 2 maanden voor de begindatum. Deze moet schriftelijk worden opgezegd voor het einde van de begindatum.
 3. Indien de overeenkomst niet 2 maanden voor het einde van het contract wordt opgezegd, zal de overeenkomst stilzwijgend voor nog een zelfde periode worden verlengd met een minimum van één jaar.
 4. Indien de opdrachtgever een van zijn verplichtingen uit de overeenkomst met opdrachtnemer niet (behoorlijk/tijdig) nakomt, is de opdrachtnemer gerechtigd zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, bijvoorbeeld bij de enkele overschrijding van de betalingstermijn. Deze opschorting houdt tevens het recht in van opdrachtnemer om de toegang tot de website van opdrachtgever te blokkeren en/of het e-mailverkeer van opdrachtgever te blokkeren totdat opdrachtgever volledig aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan. Opdrachtgever dient de kosten van (her)aansluiting van de website te voldoen.

Artikel 9: levering

 1. Door de opdrachtnemer aan te leveren zaken worden aangeleverd in certified PDF bestanden.
 2. Een door de opdrachtnemer opgegeven leveringstermijn geldt slechts bij benadering en is niet te beschouwen als een fatale termijn, doch heeft slechts een indicatieve strekking, tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken.
 3. Een overschrijding van de opgegeven leveringstermijn geeft de opdrachtgever geen recht op ontbinding van de overeenkomst en/of een schadevergoeding.
 4. Geringe afwijkingen in de leveringen van de opdrachtnemer, gelden niet als een tekortkoming.
 5. De binding van de opdrachtnemer aan een uitdrukkelijk overeengekomen uiterste leveringstermijn vervalt indien de opdrachtgever wijzigingen in de opdracht c.q. het werk wenst.
 6. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar de opdrachtnemer zijn bedrijf uitoefent.
 7. De opdrachtnemer is niet gehouden de vervaardigde zaken in gedeelten af te leveren.
 8. De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door de opdrachtnemer te leveren zaken.

Artikel 10: reclame/afwijkingen

 1. De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of de opdrachtnemer de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Op verval van rechten terzake ondeugdelijke nakoming, is de opdrachtgever gehouden de opdrachtnemer uiterlijk binnen 14 dagen na (af)levering schriftelijk in kennis te stellen van eventuele vermeende onregelmatigheden.
 2. De opdrachtnemer is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is. Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot meer dan het opnieuw leveren van hetgeen is overeengekomen, tenzij er sprake is van door de opdrachtgever aan te tonen opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer.
 3. De prestatie van de opdrachtnemer geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
 4. Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat de opdrachtnemer de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
 5. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
 6. Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.
 7. Geringe afwijkingen (in kleur of anderszins) tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, leiden niet tot ondeugdelijke nakoming zijdens de opdrachtnemer.
 8. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.
 9. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds aangemerkt als geringe afwijkingen.
 10. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages:
  – oplage tot 20.000 eenheden: 10%
  – oplage van 20.000 en meer: 5%
  Ten aanzien van meer- of minderleveringen van verpakkingsdrukwerk, etiketten en kettingformulieren is evenwel steeds een percentage van 10% toegestaan. Het meerdere of het minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend.
 11. Ten aanzien van de kwaliteit en het gramgewicht van papier en karton worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt de afwijkingen die zijn toegestaan krachtens de tolerantienormen vermeld in de Algemene Verkoopvoorwaarden van de Vereniging van Papiergroothandelaren. De desbetreffende voorwaarden liggen bij de opdrachtnemer ter inzage. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever op diens verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toezenden.
 12. Afwijkingen in de overige door de opdrachtnemer gebruikte materialen en halffabrikaten die zijn toegestaan volgens de op de levering van deze materialen en halffabrikaten betrekking hebbende algemene verkoopvoorwaarden, worden als geringe afwijkingen aangemerkt. De desbetreffende voorwaarden liggen bij de opdrachtnemer ter inzage. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever op diens verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toezenden.

Artikel 11: eigendom(svoorbehoud)/risico

 1. De eigendom van alle door de opdrachtnemer geleverde en/of nog te leveren zaken blijft bij de opdrachtnemer totdat al het door de opdrachtgever verschuldigde – inclusief renten en kosten – integraal aan opdrachtnemer is voldaan. Wanneer geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, is opdrachtnemer gerechtigd reeds geleverde zaken als haar eigendom terug te vorderen, ook onder derden na doorlevering.
 2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om wijzigingen in ontwerpen van de opdrachtnemer aan te brengen en/of (elementen daarvan) anderszins te gebruiken of opnieuw te gebruiken voor andere doeleinden, tenzij anders overeengekomen.
 3. Alle door de opdrachtnemer ontwikkelde en/of vervaardigde communicatie- creaties en of concepten, marktonderzoeken en huisstijl elementen alsmede overige beeld- creaties en/of concepten; logo’s, woord- en beeldmerken, illustraties, fotografische opnamen, tekst, websites, datbestanden, programmatuur, productiemiddelen, halffabrikaten en hulpmiddelen en met name zetsel, ontwerptekeningen, letterypen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, litho’s, clichés, films, micro- en macromontages, drukplaten, zeefdrukvormen, diepdrukcylinders, stypen, stansmessen en -vormen, (folie-)preegvormen, stempelplaten en randapparatuur, blijven het eigendom van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer is niet verplicht bedoelde zaken aan de opdrachtgever af te geven.
 4. De opdrachtnemer is niet gehouden de in lid 3 van dit artikel bedoelde zaken voor de opdrachtgever te bewaren. Indien de opdrachtnemer en de opdrachtgever overeenkomen dat deze zaken door de opdrachtnemer zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder dat de opdrachtnemer instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.
 5. Het risico (verlies, diefstal, beschadiging etc.) van de geleverde zaken gaan op het moment van levering over op de opdrachtgever. Afspraken tot vervoer van de af te leveren zaken geschieden op kosten van de opdrachtgever. Tevens draagt opdrachtgever het risico van de zaken tijdens het vervoer. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel.
 6. De opdrachtnemer is niet verplicht de te leveren zaken op te slaan. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 7. De opdrachtnemer zal de door de opdrachtgever in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan hem toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder.
 8. Onverminderd het bepaalde in lid 7 van dit artikel, draagt de opdrachtgever tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van de in lid 7 bedoelde zaken. De opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.
 9. De opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen, dat er voorafgaande aan de verstrekking aan de opdrachtnemer van ter uitvoering van de opdracht benodigde zaken een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. De opdrachtgever dient deze onder zich te houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring door de opdrachtnemer worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de opdrachtgever de opdrachtnemer op verzoek tegen vergoeding van materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstrekken.
 10. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de geschiktheid van de door opdrachtgever aan te leveren zaken ter nakoming door opdrachtnemer van de overeenkomst. Opdrachtnemer is niet verplicht de zaken op geschiktheid te onderzoeken.

Artikel 12: privacy bescherming

 1. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen, beheert opdrachtnemer de wachtwoorden in het kader van webhosting, domeinhosting en e-mailhosting. Dit kan geen inbreuk opleveren op de privacy van opdrachtgever en dus ook niet tot enige schadeplichtigheid jegens opdrachtgever leiden.
 2. Indien opdrachtgever de wachtwoorden als bedoeld in lid 1 van dit artikel in eigen beheer wenst te houden, dient opdrachtgever dit aan te geven en zal opdrachtnemer daarover met opdrachtgever schriftelijke afspraken maken.
 3. Opdrachtnemer zal alvorens 25-05-2018 de opdrachtgever(s) op de hoogte stellen m.b.t. de vernieuwde toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wbp en AVG, waarbij de opdrachtgever zelf verantwoordelijk is voor de verplichtingen en eisen hiervan.

Artikel 13: intellectuele eigendomsrechten

 1. De eigendom van alle tijdens de uitvoering van de overeenkomst ontstane industriële en intellectuele rechten – waaronder tevens begrepen octrooirechten, auteursrechten, merkenrechten, modellenrechten en portretrechten – blijven onverkort en volledig bij de opdrachtnemer, ook na levering. De opdrachtnemer behoudt tevens de copyrights op de door haar ontwikkelde en/of ontworpen zaken.
 2. Lid 1 heeft mede betrekking op de door opdrachtnemer ontwikkelde en/of vervaardigde: communicatie concepten, marktonderzoeken en huisstijl elementen alsmede overige beeldcreaties en/of beeldconcepten; logo’s, woord- en beeldmerken, ontwerpen, illustraties, fotografische opnamen, tekst, websites, databestanden, programmatuur, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, litho’s, films, lettertypen en soortgelijke produktie- en hulpmiddelen.
 3. De opdrachtgever verkrijgt na levering door de opdrachtnemer slechts het niet-exclusieve recht tot normaal gebruik van de door de opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst vervaardigde zaken in de zin van lid 1 en lid 2 van dit artikel. Overdracht aan derden van dit gebruiksrecht door opdrachtgever is niet toegestaan.
 4. De door de opdrachtnemer ontwikkelde en geleverde zaken mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen intellectueel eigendomsrecht rust of geen andere wettelijke bescherming voor de opdrachtnemer bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van een productieproces van welke vorm dan ook worden verveelvoudigd of bewerkt. Zie ook artikel 11 lid 2 en lid 3.
 5. Niet nakoming door de opdrachtgever van het hiervoor onder lid 1 tot en met 4 vermeldde, leidt tot schadeplichtigheid zijdens de opdrachtgever jegens opdrachnemer.
 6. De opdrachtgever garandeert de opdrachtnemer, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van alle door de opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte zaken, geen inbreuk wordt gemaakt op (intellectuele) rechten die derden kunnen doen gelden krachtens enige wettelijke bepaling, meer in het bijzonder uit de Auteurswet (1912) of krachtens enige andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële en/of intellectuele eigendom dan wel rechten die uitgeoefend kunnen worden op grond van artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek (de onrechtmatige daad).
 7. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer volledig voor alle aanspraken die derden geldend kunnen maken zoals omschreven in lid 6 van dit artikel. De opdrachtnemer behoeft de rechten van derden in dit verband niet zelf te onderzoeken.
 8. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 5 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is de opdrachtnemer bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat de leverancier door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal de opdrachtnemer de order alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.
 9. De opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om haar naam op de te leveren zaken te vermelden of te verwijderen.

Artikel 14: periodieke uitgaven/duurovereenkomsten

 1. Een overeenkomst tot de vervaardiging van een periodieke uitgave geldt, indien terzake niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, voor onbepaalde tijd en kan slechts door opzegging worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn. Deze opzegtermijn is een jaar indien het een periodieke uitgave betreft die viermaal per jaar of vaker verschijnt en 6 maanden indien het een periodieke uitgave betreft die minder vaak verschijnt.
 2. Onder een periodieke uitgave als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt verstaan een uitgave die regelmatig verschijnt. Onder vervaardiging in de zin van lid 1 van dit artikel wordt mede begrepen de vervaardiging van halffabrikaten of hulpmiddelen zoals losse katernen, litho- en zetwerk alsmede werkzaamheden tot afwerking en tot de verspreiding van de uitgave.
 3. Een overeenkomst tot webhosting en het beheren van domeinnamen geldt als duurovereenkomst met telkens een verlenging van een jaar. Opzegging van deze overeenkomst kan slechts met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
 4. Opzegging van een duurovereenkomst/periodieke uitgave kan slechts bij aangetekende brief of deurwaardersexploot met inachtneming van de opzegtermijn uit lid 1.
 5. Opzeggingen zijdens de opdrachtgever van periodieke uitgaven en/of duurovereenkomsten die in strijd zijn met dit artikel, leiden direct tot een aanvullende schadeplichtigheid zijdens de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer.

Artikel 15: overmacht/calamiteiten

 1. Omstandigheden van dien aard dat naleving of verdere naleving van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) redelijkerwijs niet van de opdrachtnemer kan worden verwacht, gelden als overmacht.
 2. In het geval van ongebruikelijke invloeden van buitenaf waarmee de opdrachtnemer ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geen rekening had behoeven c.q. kunnen houden, gelden als overmacht.
 3. Tekortkomingen van de opdrachtnemer in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.
 4. In geval van overmacht of niet aan opdrachtnemer toe te rekenenen tekortkomingen, is opdrachtnemer niet tot vergoeding van schade gehouden. Tevens heeft opdrachtgever geen recht op ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 16: aansprakelijkheid

 1. De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het te kort schieten in de nakoming van de overeenkomst als dat zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid voor de opdrachtnemer onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de door de opdrachtgever aangeleverde materialen of producten en evenmin als dat een gevolg is van afwijkingen tussen het aanvankelijk aan de opdrachtnemer getoonde monster en het later door de opdrachtgever aangeleverde materiaal of producten.
 2. De opdrachtnemer is in geen enkel geval aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend bedrijfsschade en/of winstderving en/of verminderde goodwill, tenzij die schade het gevolg is van door de opdrachtgever aan te tonen opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer.
 3. Eventuele aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor directe schade is beperkt tot een zodanig bedrag dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs, nimmer meer bedragende dan tweemaal de overeengekomen prijs van de te leveren/geleverde zaken.
 4. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
 5. De opdrachtnemer is eveneens niet aansprakelijk voor schade aan door hem van de opdrachtgever ontvangen en door de opdrachtnemer te bedrukken, te bewerken of te verwerken materiaal of producten, indien de opdrachtgever de opdrachtnemer niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van deze materialen of producten en deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.
 6. De opdrachtnemer is niet schadeplichtig in het geval dat de website en het e-mailverkeer van opdrachtgever tijdelijk onbruikbaar zijn als gevolg van technische problemen aan de zijde van opdrachtnemer, tenzij er sprake is van door de opdrachtgever aan te tonen opzet of grove schuld zijdens opdrachtnemer.

Artikel 17: toepasselijk recht/geschillen

 1. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer dan wel van nadere tussen hen gesloten overeenkomsten, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank Roermond. Zulks uitgezonderd de mogelijkheid van partijen om de kwestie voor te leggen aan de bevoegde Kantonrechter.

Go Gurus! interactive media
Graafschap Hornelaan 169
6001 AC Weert

t: 0495-712885
e: info@go-gurus.nl

KvK nr. 52853608
BTW nr. NL001800575B09